Общи условия

Общи условия на рекламна агенция ФУТУРУМ” ЕООД към договори за рекламно обслужване; изработка / доставка / монтаж на рекламни материали; извършване на рекламни услуги

I. ПРЕДМЕТ

1.1.        Настоящите Общи условия се прилагат към всички Договори, сключвани от “ФУТУРУМ” ЕООД, и са неразделна част от тях.

1.2.        „ФУТУРУМ“ ЕООД, наричано за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от една страна, и неговите клиенти, наричани за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от друга страна, заедно наричани за краткост „СТРАНИ“, се задължават да спазват настоящите Общи условия.

1.2.1.     ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с публикуването на актуалните Общи условия на „ФУТУРУМ“ ЕООД на уебсайта на „ФУТУРУМ“ ЕООД, на адрес: „www.futurum.bg“.

1.3.        Отношенията между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се уреждат въз основа на сключен между страните Договор, с подписването / потвърждаването на който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и удостоверява съгласието си да ги спазва.

1.4.        В случай че няма сключен Договор между СТРАНИТЕ, отношенията помежду им могат да се уредят въз основа на изготвена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Оферта в писмена форма – изпратена до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ физически и/или по електронен път.

1.4.1.    Офертата по т. 1.4. има обвързваща сила от момента на получаването на потвърждение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – изпратено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ физически и/или по електронен път.

1.4.2.    Потвърдената според т. 1.4.1. Оферта има силата на сключен Договор.

1.4.3.    С потвърждаването на Офертата по т. 1.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се съгласява настоящите Общи условия да се прилагат в отношенията между него и “ФУТУРУМ” ЕООД по отношение изпълнението на рекламното обслужване и/или подготвянето на рекламни материали, предмет на Офертата.

1.5.        “ФУТУРУМ” ЕООД запазва правото си да откаже сключване на Договор и/или изпълнение на заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛ по собствена преценка.

1.6.        В случай на противоречие между настоящите Общи условия и условия, посочени в сключен между СТРАНИТЕ Договор, и/или изготвена, изпратена и потвърдена Оферта, предимство имат условията, посочени в Договора / Офертата.

II. ПОНЯТИЯ

2.1.        При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия и Договорите, сключени от „ФУТУРУМ“ ЕООД, използваните термини и изрази ще имат следните значения:

2.1.1.     „ИЗПЪЛНИТЕЛ“ означава “ФУТУРУМ” ЕООД, ЕИК 131119548, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище“, ул. „Тракия“ № 15, ет. 3, офис 4, представлявано от Управителя Ваня Ангелова ВЪЛЧЕВА.

2.1.2.     „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ означава включително, но не само всяко физическо или юридическо лице, което отправя към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заявка за предоставяне на оферта и/или е потвърдило предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оферта и/или е сключило Договор за рекламно обслужване, и/или Договор за изработка и/или Договор за доставка и/или монтаж на рекламни материали, и/или Договор за извършване на рекламни услуги или друг договор с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2.1.3.     „Рекламни материали“ означава изработени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ включително, но не само носители на информация, предмети и съоръжения като рекламни изображения, текстове, звукозаписи и видеа, лога, брошури, дипляни, проспекти, плакати, пана, банери, динамични реклами, с възможност за публикуване в интернет пространството, както и рекламни съоръжения, носещи конструкции, рекламни сувенири и др.,

2.1.4.     „Рекламни услуги“ означава всички услуги, предоставяни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и/или конкретно уговорени в Договор и/или приложенията / допълнителните споразумения към него, и/или в изработена, изпратена и потвърдена Оферта.

2.1.5.    „Договор“ означава:

2.1.5.1.  Всеки писмен договор за рекламно обслужване и/или Договор за изработка и/или Договор за доставка и/или монтаж на рекламни материали и/или Договор за извършване на рекламни услуги или всеки друг договор, сключен между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2.1.5.2.  Всяка изготвена в писмена форма, изпратена физически и/или по електронен път и потвърдена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта, която има обвързваща сила за СТРАНИТЕ от момента на получаването на потвърждението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2.1.6.     „Тарифа“ означава включително, но не само актуалните цени, по които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя Рекламни услуги и изработва Рекламни материали, а също и цените за труд, доставка, монтаж, консумативи и всички други разходи.

2.1.7.     “Разкриваща страна” е страната, разкриваща поверителна информация, а “Получаваща страна” e страната, на която се разкрива поверителна информация. С цел избягване на съмнение, Получаващата страна включва и/или нейни посредници, служители или професионални консултанти.

2.1.8.     „Поверителна информация“ е информацията, която всяка от СТРАНИТЕ е получила при или по повод изпълнение на задълженията си по Договор по смисъла на т. 2.1.5., включително сведения за съдържанието на документи, концепции, идеи, събития, разговори, методи на работа и специални техники, използвани или създадени от Разкриващата страна и всякакви данни или информация, които са собственост на Разкриващата страна и са станали известни на Получаващата страна и не са общоизвестни на обществеността, независимо дали са материални или нематериални, когато и колкото и да са оповестени, включително, но не само: интелектуална собственост, ноу-хау, регистрационни данни, научни данни, планове за развитие, планове или стратегии за продажби или маркетинг, технология на продукти, състав на продукти, изследователски методи, както и други организационни, маркетингови, търговски, финансови, икономически, научни, регистрационни, административни, технически данни, както и стратегии и планове по отношение на Разкриващата страна или нейните продукти. Производствена и търговска информация, която може да бъде използвана по начин, по който да облагодетелства конкурентите на другата страна, се счита за конфиденциална информация, в т.ч. маркетингови проучвания и данни от тях, стратегии и концепции, технологии, работни процеси, производствени и финансови данни, данни за контрагенти и клиенти на Разкриващата страна и нейната организационна и правна структура, и всякаква финансова информация и информация относно търговската ѝ дейност, чието използване би могло да доведе до нанасяне на вреди на тази страна.

2.1.8.1.  Поверителната информация, посочена по-горе, включва, освен другото, цялата информация, обикновено считана за поверителна информация или призната като такава поради нейния характер, предоставена от Разкриващата страна по пряк или непряк начин в писмена форма, в графична форма, в електронна версия, устно или по друг начин или получени от наблюдения по време на посещенията в Разкриващата страна.

2.1.8.2.  Съдържанието и уговорките в Договора по смисъла на т. 2.1.5. са Поверителна информация.

ІІI. ИСКАНИЯ. ОФЕРТИ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ.

3.1.        Възлагането на работа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва със сключването на Договор по смисъла на т. 2.1.5. от Раздел II от настоящите Общи условия.

3.2.        Искането за изработка и/или доставка, и/или монтаж на рекламни материали, и/или изпълнение на рекламни услуги се изпраща писмено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, физически и/или по електронен път, като същото се счита за получено от датата / часа на получаването му от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3.3.        В срок от 7 (седем) работни дни от получаването на искането ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмен отговор, с който потвърждава възможността или отказва да изпълни искането на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3.3.1.     В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърди възможността да изпълни искането на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, първият подготвя и изпраща в уговорен между СТРАНИТЕ срок, но не повече от 14 (четиринадесет) работни дни, конкретна Оферта по направеното искане и/или Оферта с друго предложение. При получено писмено потвърждение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за приемане на Офертата се счита, че страните са постигнали съгласие и между тях е сключен Договор по смисъла на т. 2.1.5., а рекламните материали и/или услуги, уговорени в него, са възложени и подлежат на изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3.3.2.     С възлагането за изработка / доставка / монтаж на конкретен рекламен материал и/или изпълнение на рекламна услуга, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се съгласява и приема да спазва настоящите Общи условия.

3.4.        Със сключването на Договора СТРАНИТЕ определят лица за контакт във връзка с изпълнението му, като задължително посочват електронна поща (e-mail) и/или телефон, и/или адрес за кореспонденция. СТРАНИТЕ се съгласяват, че всички действия по приемане, изпращане и съхранение на рекламните материали и документите, свързани с рекламните услуги, както и свързаната с тях кореспонденция, могат да стават както физически, така и по електронен път във вид на електронни документи по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), чрез посочените данни за електронна кореспонденция, а в случай че в Договора не са посочени такива, то действията се извършват физически или посредством поща.

3.5.        Страните се съгласяват, че ако източникът на писмото / електронното изявление е електронната поща или друг вид средство за електронна кореспонденция на служител и/или представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, то съобщението със сигурност съдържа валидно изпратено волеизявление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Съобщението се смята за получено ако адресатът изрично потвърди получаването му.

3.6.        В Договора, в приложенията и в допълнителните споразумения към него, СТРАНИТЕ уговарят всички останали специални условия за изработката и/или доставката, и/или монтажа на рекламните материали, и/или изпълнението на рекламните услуги, а именно вида на възложената работа, спецификациите, сроковете за изпълнение, срока на договора, размера на дължимото възнаграждение, сроковете за заплащането му, отстъпките и/или надценките, начина на плащане, неустойките и гаранциите, и др., като изброяването не е изчерпателно.
 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

4.1.        Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

4.1.1.     ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи пълно съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за да може да изработи и/или достави, и/или монтира рекламните материали, и/или предостави рекламните услуги в срок и съгласно уговорените условия в Договора по т. 2.1.5.

4.1.2.     ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да му бъдат предоставени необходимите изображения, рекламни послания, графично и/или текстово съдържание, слогани, лога, звукозаписи, видео материали, файлове и информация и др. за рекламните материали в подходящ формат, визия и качество за изпълнение на възложената работа, а ако предоставените материали не са годни за изпълнение на възложената работа – да изисква предоставянето на материали с необходимото качество, така че да изпълни договорните си задължения.

4.1.3.     ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за грешки, включително, но не само правописни, пунктуационни, граматически, стилови и смислови, съдържащи се в материалите, неизчерпателно изброени в т. 4.1.2., предоставени му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.1.4.     В случай че в процеса на работа се наложат промени в договорените рекламни материали и/или рекламни услуги, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги съгласува предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.1.5.     ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право по своя преценка да преотстъпи на подизпълнител/и част от или цялата работа по изпълнение на Договора, като запазва отговорността си към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за коректното ѝ изпълнение съгласно настоящите Общи условия и Договора по т. 2.1.5.

4.1.6.     ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждението, предвидено в Договора по т. 2.1.5., и/или приложенията, и/или допълнителните споразумения към него.

4.1.7.     ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право неограничено във времето да използва създадените от него идеи, проекти, дизайни, концепции и др. за рекламни материали и/или рекламни услуги, техни изображения, звукозаписи и видео файлове с цел рекламиране / промотиране / презентиране на дейността си.

4.1.8.     ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да не приема да изпълнява рекламни материали и/или услуги, съдържанието и/или оформлението на които, според мнението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, не отговарят на морала, етиката и добрите нрави, а също така и в случай че противоречат на нормативните разпоредби на действащото българско и/или европейско законодателство, както и на международни нормативни актове, по които Република България е страна.

4.1.8.1. За отказа си поради изброените основания ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.1.9.     ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да откаже изпълнението на задълженията си по Договора, описан в т. 2.1.5., в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изплати дължимото възнаграждение в уговорения срок и/или ако предоставените на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ материали, изображения, документи, файлове и данни, във връзка с изпълнението на работата, са със съдържание, противоречащо на нормативните разпоредби на действащото българско и/или европейско законодателство, както и на международни нормативни актове, по които Република България е страна и/или ако са в разрез с морала, етиката и добрите нрави.

4.1.9.1. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за неизпълнение на Договора и не дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойки и/или други обезщетения.

4.1.10.   В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изработи / достави / монтира / изпълни договорените между СТРАНИТЕ рекламни материали и/или услуги, които са му възложени съгласно Договор, и не получи обратна връзка и/или съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съгласуването им, приемането им и/или получаването им, или всяко друго съдействие, необходимо за изпълнение на договореното, в срок до 7 (седем) работни дни от датата на изпращане на уведомление от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то се счита, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ мълчаливо се съгласява, че изпълнението на възложената работа  е точно и коректно, съответно – приема без възражения материалите / услугите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.1.10.1. В хипотезата от т. 4.1.10., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи пълния размер на уговореното между СТРАНИТЕ възнаграждение за изработените / доставените / монтираните рекламни материали и/или изпълнените рекламни услуги, като възнаграждението става дължимо от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след издаването на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при условие че е изтекъл седемдневният срок по същата точка.

4.1.11.   В случай че страните са уговорили работата да бъде извършена на етапи и за изпълнението  ѝ е необходима обратна връзка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с инструкции и/или потвърждение, и/или съдействие, за да може ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да приключи съответния етап и/или да продължи със следващ етап и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не предостави или забави обратната връзка, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право едностранно да определи срока за изпълнение на следващите етапи предвид променения график на проекта, поради липса или забава на обратна връзка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.1.11.1. В хипотезите от т. 4.1.10. и т. 4.1.11. ако забавата или липсата на обратна връзка са довели до увеличаване на разходите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с изпълнението на възложената работа, то същият има право да преизчисли дължимото, съгласно сключения между СТРАНИТЕ Договор, възнаграждение.

4.1.12.   ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни възложената работа качествено и в срок, съгласно уговореното между СТРАНИТЕ в Договора по т. 2.1.5.

4.1.13.   ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява възложената работа по свой проект, със свои материали, технически средства и персонал, освен ако не е уговорено друго.

4.1.14.   В процеса на изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за възложената работа, когато последният поиска това.

4.1.15.   ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ извършената работа в срок и съгласно уговореното между СТРАНИТЕ в Договора по т. 2.1.5.

4.2.        Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

4.2.1.   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ качествени рекламни материали и/или рекламни услуги, съгласно сключен между страните Договор по т. 2.1.5.

4.2.2.    ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да контролира изпълнението на възложената работа, без това да възпрепятства дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.2.3.   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да извършва дейностите, в цялост или частично, възложени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и да извършва каквито и да е поправки и ремонти по тях, нито да възлага извършването им, в цялост или частично, на трети лица.

4.2.4.   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да окаже пълно съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за да може последният да изпълни възложената работа в срок и съобразно уговореното между страните, включително да съдейства на последния, в рамките на своята компетентност, за разрешаване на проблеми, независещи изцяло от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и за разрешаване на проблеми и изисквания от административно естество или засягащи отношения с трети лица.

4.2.5.    ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да упълномощи лице за контакт, което да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на възложената му работа.

4.2.6.     ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите изображения, рекламни девизи и послания, графично и/или текстово съдържание, слогани, лога, звукозаписи, видеа, файлове и информация за рекламните материали и/или проект в подходящи формат, визия и качество за изпълнение на възложената работа, а ако последният не ги одобри да му представи в срок материали с необходимото качество, така че да бъде изпълнена възложената работа.

4.2.6.1.  В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не предаде своевременно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите документи, визии, изображения, текстове, лога и всякакви материали и информация, които са необходими на последния за изпълнение на възложената работа в уговорените срокове, то сроковете за изпълнение, изработка, доставка и монтаж се увеличават автоматично с толкова работни дни/часове, колкото е забавата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.2.7.     ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да прегледа изработеното за недостатъци и да уведоми веднага Изпълнителя при наличието на такива.

4.2.8.     ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приеме от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършената съгласно Договора по т. 2.1.5. работа, ако тя е изпълнена качествено и в договорените срокове. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не направи писмени възражения в срок от 7 (седем) работни дни след датата на получаване на готовите рекламни материали и/или рекламни услуги, се счита, че същият няма възражения, одобрява извършената работа и приема, че е изпълнена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ точно и съгласно уговореното.

4.2.8.1.  В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ направи възражение относно графичния дизайн и/или оформление на готовия рекламен продукт, то той има право на 1 (една) корекция в рамките на изработения вече проект, без тя да налага цялостната му преработка.

4.2.8.1.1. В хипотезата на т. 4.2.8.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи допълнително възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.2.9.     ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите условия за доставка и монтаж на рекламните материали, достъп до съответното място за монтаж на рекламните материали, разполагане на техника и материали, включително да осигури необходимата през времето на монтажните дейности електрическа енергия, да укаже местонахождението на електрическо табло и да осигури контакт с упълномощено лице за достъп до него с цел нормално и в срок извършване на монтажните работи.

4.2.9.1.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за свързване на рекламни материали към нестандартни или преработени електрически мрежи, както и към такива, които не отговарят на приетите нормативни изисквания или ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията си по т. 4.2.9.. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме монтираните рекламни материали без възражения.

4.2.10.   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати договореното възнаграждение по начин и в срокове, съгласно сключения Договор по т. 2.1.5. и/или приложенията към него.

4.2.11.   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да поеме допълнителни разходи в полза на държавни, общински и други служби за стартиране и финализиране на процедурата по узаконяване на строителството и/или монтажа на рекламни материали, при нужда от узаконяване.

4.2.12.   В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ желае друг изпълнител да изпълни рекламните материали и/или рекламните услуги по направен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ проект, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ проектирането и дизайна на база цените, определени в актуалната Тарифа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

V. СРОКОВЕ

5.1.        ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изработва рекламните материали и/или изпълнява рекламните услуги съгласно сроковете, уговорени между страните в Договора по т. 2.1.5., и/или в приложенията / допълнителните споразумения към него.

5.2.        ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задължението си за спазване на сроковете, само ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпълнява задължението си да заплаща дължимото възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в договорените между страните срокове.

5.3.        В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не извърши плащанията в уговорените срокове, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да откаже изпълнението на възложената работа.

5.4.        Промяна по отношение на сроковете е възможна само с изрично писмено съгласие на СТРАНИТЕ или при настъпването на непредвидими и непредотвратими събития извън контрола на СТРАНИТЕ, които възпрепятстват изпълнението на задълженията им в уговорените срокове.

VI. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ (ЦЕНА) И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ.

6.1.        За изработка на рекламни материали и/или изпълнение на рекламни услуги договорени между страните ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение (цена) в размер определен от СТРАНИТЕ съгласно сключен между тях Договор по смисъла на т. 2.1.5. и/или приложения / допълнителни споразумения към него.

6.1.1.     Цените се уговарят без начислен Данък добавена стойност (ДДС).

6.1.2.     Всички цени следва да се предлагат и/или договарят в български лева (BGN), евро (EUR) или американски долар (USD), освен ако не е уговорено друго.

6.2.        Възнаграждението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се заплаща по банков път по банкова сметка посочена от същия или в брой, съгласно договорените условия и срокове в сключения между страните Договор по т. 2.1.5. и/или приложенията / допълнителните споразумения към него.

6.2.1.     Заплащането на възнаграждението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в брой може да се осъществи само при спазване на разпоредбите на Закона за ограничаване на плащанията в брой.

6.3.        В случай, че не е уговорено друго, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждението не по-късно от 7 (седем) работни дни след приемане на работата.

6.4.        За полученото възнаграждение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура, съгласно изискванията на българското законодателство.

6.5.        Ако фактурите не са надлежно изготвени, ако са неправилно адресирани или съдържат грешки, или пропуски по отношение на съдържание или калкулация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да предупреди писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.5.1.     Всички суми по фактурите са дължими до последващото им коригиране от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.6.        Всички необичайни разходи по изработката, доставката и монтажа на рекламните материали и/или изпълнение на рекламните услуги включително, но не само държавни и общински такси, значителни разходи за електрическа енергия или вода, набавяне на нестандартни технически средства и/или материали, които изработката, доставката и монтажът евентуално биха изисквали и др. са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се дължат отделно от възнаграждението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като изброените се описват предварително и изрично в сключения между СТРАНИТЕ Договор по смисъла на т. 2.1.5. и/или в приложенията / допълнителните споразумения към него.

6.7.        В случай че за изпълнението на вече сключен Договор по т. 2.1.5. възникнат непредвидени допълнителни и необходими разходи, които не са уговорени в него, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява предварително ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който следва в срок от 3 (три) работни дни да изрази становището си относно допълнителните разходи.

6.7.1.     ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи заплащането на допълнителните разходи в срок от 7 (седем) работни дни от получаване на уведомлението.

VII. ПРЕДОСТАВЯНЕ СЪДЪРЖАНИЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И УСЛУГИ. ПАРАМЕТРИ. ПРАВА.

7.1.        ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изработва възложените рекламни материали и/или изпълнява уговорените рекламни услуги по свой проект, със свои материали, технически средства, персонал и други необходими, освен ако не е уговорено друго или при хипотезите на т. 6.6. и 6.7.

7.2.        Графични и/или текстови, и/или звукови, и/или видео съдържание, и/или материали, и/или информация, и/или документи, и/или данни, които е необходимо да се съдържат в рекламните материали, и/или в рекламните услуги, следва да бъдат предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен ако не е уговорено друго.

7.3.        Изисквания към рекламните материали:

7.3.1.     Ако не е уговорено друго, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ материали, информация, документи и необходимите данни в подходящ формат, визия и качество, за изпълнение на работата във вид на електронни файлове с висока резолюция, със запазен шрифт и цветове, подготвени според изисквания за допустими параметри както следва:

  • Формат – .doc/ .docx/ .odt/ .pdf/ .xls/ .xlsx/ .ppt/ .pptx/ .pps/ .txt/ .mp3/ .mp4/ .wav/ .7z/ .rar/ .zip/ .ttf/ .ai/ .bmp/ .gif/ .ico/ .jpeg/ .jpg/ .png/ .psd/ .svg/ .flv/ .avi/ .mov/ .wmv;
  • Цветност (цветова гама) – за дигитални файлове: RBG; за принтиране – CMYK;
  • Мащаб – 1:1 (резолюция от 60 до 150 DPI);
  • Мащаб – 1:10 (резолюция – 400 DPI);
  • Цветове – по Pantone или RAL каталог, както и цветове с hex кодове;
  • Минимални приемливи резолюции за работни файлове – за малки детайли (лого, малки снимки, икони и пр.): 640×480 px; за средно големи изображения: 1024×768 px; за големи изображения: 1600х1200 px; за векторни изображения: без ограничения;

7.3.2.  Горепосочените електронни файлове, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни, считани от деня на получаване на искането от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а

7.3.2.1.  Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не одобри предоставените електронни файлове поради недостатъчно качество според изискванията за допустими параметри съгласно 7.3.1., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да му предостави в срок от 3 (три) работни дни материали и/или информация и/или документи и/или проект и/или данни с необходимото качество, съгласно изискванията, така че да бъде изпълнена качествено възложената работа.

7.4.        ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че притежава всички права да рекламира предоставеното име и/или търговска марка на продуктите и/или услугите, за които е възложил на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изработка на рекламни материали и/или изпълнение на рекламни услуги.

7.5.     ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че предоставените от него на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ материали и/или информация, и/или документи, и/или данни за изработването на рекламни материали, и/или изпълнение на рекламни услуги са в съответствие със Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), Закона за марките и географските означения (ЗМГО), Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), Закона за защита на потребителите (ЗЗП), Закона за защита от дискриминация (ЗЗДискр) и останалото приложимо законодателство и че не нарушават правата на трети лица, както и че ако подобни претенции възникнат, ще ги удовлетворява изцяло и за своя сметка.

7.6.        ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че предоставените от него включително, но не само материали, информация, документи, данни, лога, изображения и др., необходими за изработването на рекламни материали и/или изпълнението на рекламни услуги, са негова собственост, притежава авторските права върху тях и има право да ги използва и разпространява и/или е уредил взаимоотношенията си с правоимащите лица, както и че са изплатени всички такси, хонорари и възнаграждения на правоимащите лица, съгласно ЗАПСП и останалото приложимо законодателство.

7.6.1.     ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи никаква отговорност при упражняването на правата върху предоставените на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ включително, но не само материали, информация, документи, данни, лога, изображения и др. и използването им за изпълнение на задълженията си по сключения между страните Договор по смисъла на т. 2.1.5..

7.7.        Отговорността за нарушаване българското законодателство, както и за евентуални нарушения на правата на трети лица, във връзка със ЗАПСП, ЗМГО, ЗЗК, ЗЗП, ЗЗДискр, правата на личността и приложимото законодателство в предоставените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ материали, информация, документи, данни, лога, изображения и др., необходими за изработването на рекламни материали и/или изпълнението на рекламни услуги, както и за правата, които по някакъв начин биха могли да бъдат засегнати чрез рекламните материали и/или изпълнените рекламни услуги от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по силата на сключен Договор по смисъла на т. 2.1.5., се носи изцяло от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7.8.        ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ запазва правата си върху всички произведения, създадени от него в процеса на изпълнение на възложената работа, включително, но не само оферти, идеи, проекти, концепции, изображения, музикални произведения, звукозаписи, видеа, програми, софтуер и всякакви произведения и/или части от тях и с предаването им на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не разрешава свободното им използване от последния или от трети лица, отдаването им под наем, нито отстъпването на ползването им под формата на лицензия или сключването на други сделки с тях съгласно българското законодателство, освен ако друго не е уговорено между страните.

7.9.        ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстъпва всички права върху крайния вариант на изработените рекламни материали и/или рекламни услуги от момента на предаването им от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приемането им от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при условие че последният е заплатил дължимото възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VIII. МОНТАЖ. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ.

8.1.        Монтажът се извършва от служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или подизпълнител/и, избран/и от него.

8.2.        Монтажът се извършва на уговореното между СТРАНИТЕ място като се вземат предвид метеорологичните условия, ако мястото се намира на открито.

8.3.        ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава предварително да осигури всички необходими разрешения от държавни и/или общински компетентни органи, както и скици, проекти, удостоверения,  договори, документи и др., в случай че по отношение на избраното за монтаж място има такива нормативни изисквания, освен ако в Договора по т. 2.1.5. не е уговорено друго.

8.4.        ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да откаже да извърши монтаж, ако температурата на мястото за монтаж е по-ниска от -15 градуса и по-висока от 35 градуса по целзий и/или в случай че метеорологичните условия не позволяват монтажът да бъде извършен поради буря, снеговалеж, дъжд, вятър или други.

8.4.1.     В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши монтажа в първия следващ ден, в който метеорологичните условия позволяват.

8.5.        Не се считат за забава дните, през които метеорологичните условия не позволяват монтажни работи. Удължаването на срока на изпълнение, съответно на дните, през които подобни обстоятелства са възпрепятствали дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, няма да се счита за забава в изпълнението.

8.6.        В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изисква извършване на допълнителна работа по отношение на монтажа, за услуги, които не фигурират в сключения Договор, то те се уговарят между СТРАНИТЕ писмено с допълнително споразумение към него.

8.7.        Приемането на монтажа се извършва в деня на приключването му и се удостоверява с двустранно подписан от представители на СТРАНИТЕ приемо-предавателен протокол.

8.7.1.     Всички забележки и рекламации от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, възникнали след този момент, с изключение на покритите от предоставената гаранция, не касаят сключения Договор.

8.8.        ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема гаранцията и осигурява гаранционно обслужване на рекламните материали за срок от 2 (две) години, освен ако не е уговорена друга търговска гаранция в сключения  Договор по т. 2.1.5. и/или приложенията / допълнителните споразумения към него, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за извършения монтаж. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционна поддръжка на рекламните материали във вид и състояние, съответстващи на предназначението им.

8.9.     Гаранцията не е валидна при форсмажорни обстоятелства, представляващи непреодолима сила, включително, но не само природни бедствия, земетресения, пожари, екстремно високи или екстремно ниски температури, наводнения, силни ветрове и проливни дъждове или екстремно висока влажност, както и стачки, безредици, гражданско неподчинение и др. бедствия и събития, както и накърняване на рекламните материали и тяхната цялост, когато е в резултат на виновно поведение на трети лица включително, но не само посегателство под формата на кражба, счупване, срязване, ремонтни дейности от неупълномощени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица, повреди в електрическо табло, промени в електрическата система на обекта, кражби на елементи и др.

IX. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА.

9.1.        Ако в Договора по смисъла на т. 2.1.5. не е уговорено друго, СТРАНИТЕ се задължават да отговорят една към друга, както следва:

9.1.1.     В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изработи договорените рекламни материали и/или не изпълни рекламни услуги в уговорените срокове, последният дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,2 % (нула цяло и две десети процента) от общия размер на дължимото възнаграждение, за всеки ден забава, но не повече от 10 % (десет процента) от общия размер на дължимото възнаграждение.

9.1.1.1.  В случай че забавата по т. 9.1.1. продължи повече от 20 (двадесет) календарни дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали Договора с едностранно писмено изявление без предизвестие, както и да получи неустойка в размер на 10 % (десет процента) от стойността по Договора.

9.1.2.     Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото възнаграждение в уговорените срокове, той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,2 % от общия размер на дължимото възнаграждение, за всеки ден просрочие.

9.1.2.1.  В случай че забавата по т. 9.1.2. продължи повече от 20 (двадесет) календарни дни, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да развали Договора с едностранно писмено изявление без предизвестие, както и да получи неустойка в размер на 10 % (десет процента) от стойността по Договора.

9.1.3.     В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се откаже от Договора по причини, които не се дължат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният има право да получи неустойка в размер на 30 % (тридесет процента) от пълния размер на уговореното възнаграждение съгласно Договора по смисъла на т. 2.1.5. и приложенията и/или допълнителните споразумения към него.

9.1.4.     Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил част от възложената работа и по-нататъшното ѝ изпълнение се окаже невъзможно поради причини, за които СТРАНИТЕ не отговарят, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стойността на възнаграждението на извършените до този момент работи.

9.1.5.     Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил възложената работа и по-нататъшното ѝ изпълнение се окаже невъзможно или забавено поради причина, за която отговаря ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, и забавянето е повече от 10 (десет) календарни дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пълния размер на договореното възнаграждение.

9.1.5.1.  В хипотезата от т. 9.1.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и наем за складиране на рекламните материали, в случай че са налични такива, в базата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в зависимост от обема на рекламните материали, за всеки ден престой, по цени според тарифите на последния.

9.1.6.     Заплащането на неустойка от някоя от СТРАНИТЕ не я освобождава от нейните задължения по Договора по т. 2.1.5. и от задълженията ѝ по настоящите Общи условия, както и не лишава другата страна от възможността да търси пълно обезщетение за вреди – действително претърпени и/или пропуснати ползи, чийто размер надвишава размера на неустойката.

9.1.7.     СТРАНИТЕ се съгласяват, че всички клаузи от настоящите Общи условия, както и от Договора по т. 2.1.5., в които се предвижда заплащане на неустойки, запазват действието си и обвързват същите и след евентуалното му разваляне поради неизпълнение на задължение, за което е предвидена неустойка.

9.1.8.     При наличие на непреодолима сила никоя от СТРАНИТЕ няма да носи отговорност за неизпълнението, изцяло или частично, на своите задължения или за неизправно изпълнение на своите задължения, поети съгласно Договор по т. 2.1.5. или във връзка с настоящите Общи условия.

9.1.9.     Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е способен да изпълнява договорните си задължения поради форсмажорни обстоятелства, той има право на възнаграждение само за задълженията по Договора, които действително е изпълнил.

9.1.9.1. Ограничаване на отговорността при форсмажорни обстоятелства за неизпълнение на парични задължения не се прилага.

9.1.10.   След възникване на форсмажорна ситуация, съответната страна е длъжна незабавно да уведоми насрещната и да предприеме всички разумни мерки за ограничаване или поправяне на последиците от събитието, в съответствие с Търговския закон.

9.1.11.   ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря за неизпълнение на задълженията си по Договора, ако същото се дължи на пълно или частично унищожаване или повреда на рекламните материали и/или рекламните услуги в следствие на форсмажорни обстоятелства, включително и от действия на трети лица.

9.1.12.   ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за неизпълнение, ако по време на действието на Договора бъдат въведени нови или ако настъпят промени в нормативните изисквания към възложената работа, които правят невъзможно изпълнението ѝ и/или използването ѝ съгласно договорното предназначение. В този случай Договорът по смисъла на т. 2.1.5. може да бъде прекратен едностранно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като последният не дължи заплащане на неустойка или каквото и да е обезщетение.

9.1.12.1. В хипотезата на т. 9.1.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ връщане на авансово получени възнаграждения за работа, която не е извършил.

9.1.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията по Договора и за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства и случайни събития извън контрола на последния, включително, но не само: метеорологични условия, технически повреди, действия на трети лица, поради които визуализирането или излъчването спре или стане невъзможно, повреди в електрозахранването, влезли в сила актове на държавни органи, спазване на правни норми и/или лицензионни условия, изпълнение на отговорността за информиране на обществеността, настъпили събития в предоставянето на услуги от трети лица, както и в случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационна система, както и друго непредвидено и/или непредотвратимо събитие или причина извън контрола на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

X. СРОК НА ДОГОВОРИТЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ.

10.1.      Срокът на писмения Договор по смисъла на т. 2.1.5. се определя в него.

10.1.1.   В случай че отношенията между страните са уредени въз основата на одобрена оферта, Договорът между страните се счита сключен за срок до изпълнението на възложената работа.

10.2.      Действието на Договора се прекратява:

10.2.1.   С неговото изпълнение.

10.2.2.   По взаимно споразумение на страните, изразено писмено.

10.2.3.   С едномесечно предизвестие от една от страните.

10.2.4.   Едностранно от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с писмено изявление без предизвестие в случай на продължително неизпълнение на някое от задълженията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

10.2.5.   Едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено изявление без предизвестие в случай на продължително неизпълнение на някое от задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

10.2.6.   В други случаи, предвидени в настоящите Общи условия и/или в Договор по т. 2.1.5., съответно в приложенията и/или допълнителните споразумения към него.

10.3.      Договорът по т. 2.1.5. може да бъде развален от изправната страна при неизпълнение на задълженията на другата страна.

XI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

11.1.      В процеса на сключване и изпълнение на Договора по смисъла на т. 2.1.5. СТРАНИТЕ, техните представители, служители и свързаните с тях лица могат да узнаят Поверителна информация на другата страна.

11.2.      СТРАНИТЕ имат право да използват Поверителната информация само за изпълнението на задълженията си във връзка с Договора, приложенията и допълнителните споразумения към него.

11.3.      СТРАНИТЕ се съгласяват по време на действие на Договора, както и след неговото изтичане, да не разкриват, да не разгласяват, да не използват в бъдещата си дейност и да не правят по какъвто и да е начин достояние на трети лица каквато и да е Поверителна информация, търговска и/или производствена тайна на другата страна без изричното писмено съгласие на последната.

11.3.1. За неизпълнение на задълженията по предходната точка виновната страна дължи неустойка в размер на стойността на действително претърпените вреди от другата страна.

11.4.      СТРАНИТЕ се задължават да изискват от представителите, служителите си и свързаните с тях лица спазване на ограниченията за поверителност по смисъла на раздел XI от настоящите Общи условия.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

12.1.      Настоящите Общи условия ведно с Договор по смисъла на т. 2.1.5. и/или приложенията и/или допълнителните споразумения към него представляват цялостен договор между СТРАНИТЕ по отношение на уговореното между тях, който отменя всички и всякакви други споразумения и договорености, както писмени, така и устни, между СТРАНИТЕ, които му противоречат.

12.2.      С приемане на настоящите Общи условия страните декларират, че са ги подписали едновременно с подписване на Договора по т. 2.1.5..

12.3.      Всички задължения и отговорности на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са изрично упоменатите в настоящите Общи условия и уговорените в Договор по т. 2.1.5., както и произтичащите от закона императивни разпоредби, като никакви други условия нямат задължителен характер по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

12.4.      Всяка от СТРАНИТЕ се задължава да не уврежда доброто име на насрещната страна и/или на нейни служители и/или представители, както и да изисква от служителите си и подизпълнителите си спазване на задълженията по настоящата точка.

12.5.      Промените в националното и/или европейското законодателство, които касаят рекламните материали и/или рекламните услуги се прилагат към вече сключените, но все още неизпълнени Договори по т. 2.1.5., освен ако със закон е предвидено противното или ако промените не са императивни.

12.6.      Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни или допълвани едностранно от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Изменените и/или допълнени Общи условия се публикуват в сайта на “ФУТУРУМ” ЕООД – www.futurum.bg/terms.

12.6.1.   Ако в срок от 7 (седем) календарни дни от промяната на Общите условия, не постъпи изрично неприемане на осъществената промяна от вече приелите Общите условия ВЪЗЛОЖИТЕЛИ, то се счита, че последните ги приемат и актуалните Общи условия ще се прилагат в последващите им правоотношения.

12.7.      Нищожността на някоя от клаузите на настоящите Общи условия не води до нищожност на останалите разпоредби от него.

12.8.      В случай на противоречие между клаузи на различните документи, които съставляват договора в неговата цялост, предимство имат клаузите на документите в следната последователност:

12.8.1.   Допълнителни споразумения към Договор по смисъла на т. 2.1.5.

12.8.2.   Договор по смисъла на т. 2.1.5..

12.8.3.   Настоящите Общи условия.

12.9.      Всички спорове, породени по отношение на настоящите Общи условия и/или Договор по т. 2.1.5. и/или приложения и/или допълнителни споразумения към него, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат решавани от СТРАНИТЕ чрез преговори, а при невъзможност да бъде постигнато споразумение – от компетентния български съд.

12.10.    За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия се състоят от 16 (шестнадесет) страници и влизат в сила на 25.10.2021 г. (двадесет и пети октомври две хиляди двадесет и първа година).